ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των υδατικών πόρων δίνοντας έμφαση στην ορθολογική διαχείρισή τους, υιοθετώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Seeman παρέχει ολοκληρωμένες μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως υδραυλικά έργα, καθώς και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την εξοικονόμηση, διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. Ιδιαίτερα φαινόμενα όπως οι πλημμύρες και οι ξηρασίες εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο δράσης της εταιρείας μας.
Ακολουθώντας τις αρχές της πολυκριτηριακής ανάλυσης και υιοθετώντας τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνολογίες στον τομέα των υδατικών πόρων, η εταιρεία μας προκρίνει βέλτιστες λύσεις για την αντιμετώπιση κάθε σχετικού προβλήματος.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες στα παρακάτω:

 • Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή πόσιμου νερού
 • Οριοθετήσεις και διευθετήσεις υδατορευμάτων
 • Καινοτόμες υπηρεσίες μείωσης απωλειών σε υδραυλικά δίκτυα
 • Έργα και τεχνολογίες εξοικονόμησης υδατικών πόρων στη γεωργία και τον τουρισμό
 • Αρδευτικά έργα
 • Εξυγίανση υδατικών συστημάτων με φυσικά μέσα
 • Αξιοποίηση και προστασία υπόγειων υδροφορέων
 • Αποχετευτικά δίκτυα
 • Προληπτικός σχεδιασμός και εκτίμηση φυσικών κινδύνων
 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

By continuing the browsing, you agree with the use of cookies

What is a cookie?

A cookie is a small piece of data that a website asks your browser to store on your computer or mobile device. The cookie allows the website to "remember" your actions or preferences over time.

Most browsers support cookies, but users can set their browsers to decline them and can delete them whenever they like.

Close