ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος, παρέχοντας ολοκληρωμένες μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως έργα και δραστηριότητες που επηρεάζουν ή σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον.
Στην Seeman δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη παροχή λύσεων συμβατών με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της σύγχρονης κυκλικής οικονομίας, έχοντας ως γνώμονα την ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών πόρων και τη προστασία του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, η βέλτιστη λύση καθορίζεται με βάση τα κριτήρια της ασφάλειας, της κοινωνικής αποδοχής, της νομικής συμβατότητας, της απόδοσης καθώς και της οικονομικής βιωσιμότητας κάθε έργου και δραστηριότητας.
Ακόμα, έργα και δραστηριότητες που σχετίζονται με φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και η ρύπανση του περιβάλλοντος εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο δράσης της εταιρείας μας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες στα παρακάτω:

  • Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε έργο και δραστηριότητα
  • Στρατηγικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός και διαχείριση
  • Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων
  • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
  • Διαχείριση βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων
  • Προληπτικός σχεδιασμός και εκτίμηση φυσικών κινδύνων
  • Εξυγίανση υδατικών συστημάτων με φυσικά μέσα
  • Απορρύπανση εδαφών και υπόγειων υδροφορέων

By continuing the browsing, you agree with the use of cookies

What is a cookie?

A cookie is a small piece of data that a website asks your browser to store on your computer or mobile device. The cookie allows the website to "remember" your actions or preferences over time.

Most browsers support cookies, but users can set their browsers to decline them and can delete them whenever they like.

Close